Latest News‎ > ‎

Earthquake Drill

posted Oct 23, 2009, 2:38 PM by Gemma Rose Loyola

                Isang mahabang tunog ng bell ang naging hudyat ng mga mag-aaral at guro ng Cataning Elementary School upang simulan ang “earthquake drill.” Isinasagawa ito taun-taon upang masanay at malaman ng mga bata ang dapat na gagawin sa oras ng mga sakuna lalo na kapag lumilindol. Alam naman nating lahat na ang sakuna ay nangyayari oras na di natin inaasahan, kung kaya’t nararapat lamang na tayo ay maging alerto at handa.

                Layunin ng pagsasanay na ito na maturuan ang mga bata kung ano ang nararapat na gawin sa oras ng sakuna. Ang ilan sa mga halimbawa nito ay ang pagiging mahinahon, alerto sa paggalaw, pagpunta sa mga ligtas na lugar tulad ng “open space” o lugar na malayo sa anumang gusali na maaaring bumagsak kapag lumilindol.

                Hulyo 21, 2009 nang isinagawa ang pagsasanay na ito na pinangunahan ng ating Education Supervisor sa P.E. na si G. Fernando Cortez at sa paggabay ng ating butihing punongguro.  Bago isinagawa ang pagsasanay nagbigay pa muna ng ilang mga dapat gawin si G. Cortez upang mas lalong maging matagumpay ang pagsasanay.

                Kaya ng tumunog ang bell, sabay-sabay na lumabas ang mga bata sa kanilang mga silid aralan upang pumunta sa mga lugar na ligtas. Mapabata man o mapamatanda, ang lahat ay ginawa ang nararapat na gawin upang mailigtas ang sarili sa ganong uri ng sakuna. Kung kaya lumabas na parang tunay na nangyari ang pagsasanay dahil sa tagumpay ng pagsasagawa nito

Subpage Listing

Comments